مصرف کننده گرامی لطفا قبل از مصرف قوطی حاوی اسپری را بخوبی تکان دهید